Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet

Mäter hur effektivt skattemedlen används

Det finns ett stort behov från våra förtroendevalda att kunna kommunicera med kommuninvånarna kring hur effektivt skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat som uppnås. Därför har kommunen anslutet sig till jämförelsenätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Jämför kommuner med varandra

Nätverkets uppgift är att årligen jämföra kommuner med varandra för att invånarna ska få information om kvaliteten på kommunens service. 2015 deltog 240 kommuner i detta jämförelsenätverk som drivs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
Totalt finns 290 kommuner i Sverige.

Används som underlag till dialog och styrning

Resultaten som presenteras i KKiK har som syfte att dels utgöra underlag för de de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kommunens kvalitet men också för att användas i kommunens styrning.

Fem mätområden

KKiK beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.
Undersökningen görs utifrån fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Tillgänglighet

Vår tillgänglighet är en viktig kvalitetsfråga för våra olika verksamheter. Här granskas bibliotekens, simhallens och återvinningsstationernas öppettider. Det mäter hur tillgänglig vår personal är på telefon och e-post. Det mäter hur kommuninvånarna blir bemötta när de kontaktar oss. Här beräknas också hur lång tid det tar att handlägga ett ärende inom förskola, äldreboende och ekonomiskt bistånd.

Trygghet

Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger på upplevelsen av att känna sig trygg och är därför svår att mäta. Men trygghet kan också vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer, eller att inte ha allt för stora grupper barn på varje förskolepersonal. Att kommunens invånare ska känna trygghet är en mycket viktig kvalitetsfråga för kommunen.

Delaktighet och information

I den här delen av rapporten undersöks vilka möjligheter du som invånare har att delta i kommunens utveckling. Tycker du att du har inflytande över kommunens verksamheter? Hur är det med informationen på kommunens webbplats? Är den anpassad för alla invånare i kommunen?

Effektivitet

Kommunens kostnadseffektivitet handlar om vilket resultat vi får ut av kommunens intäkter. Det vill säga hur mycket invånarna får för pengarna vad gäller skola, särskilt boende, hemtjänst samt grupp och serviceboende enligt LSS. Kombinationen av de två måtten visar hur effektiv kommunen är.

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling är en blandning av olika mått. Vissa mått kan kommunen själva påverka och andra är utanför vår kontroll. Alla måtten är viktiga för utvecklingen av ett samhälle. Resultatet av måtten ger en bild av kommunen som samhällsbyggare och utvecklare.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Verksamhetscontroller

Göran Hofstedt

goran.hofstedt@burlov.se

040-625 61 91

Senast uppdaterad:
2019-11-28

Kommun & politik