Burlövs kommun

SpråkBoost

Vuxna elever studerar

SpråkBoost är ett projekt som är finansierat av Länsstyrelsen Skåne. Projektet syftar till att genom samverkan motverka nyanländas utanförskap. Insatserna i projektet stärker individer som deltar och verkar för att underlätta språkinlärning så att individerna kan närma sig eller komma i självförsörjning.

Mål och effekter för projektet

 • Högre grad av självförsörjning.
 • Minskat utanförskap/segregation.
 • Förkortad tid för att komma in i samhället och ut i arbetslivet.
 • Enklare kontaktvägar för individen som är i behov av satsningen.
 • Minskat utanförskap, socialt nätverkande och ökade möjligheter till fortsatt
  språkutbildning för föräldralediga.
 • Ökad genomströmningstakt vid SFI.
 • Skapande av hållbara samverkansformer samt en utvecklad samsyn mellan
  verksamheterna i arbetet med målgruppen.
 • Ökad kunskap om varandras roller, uppdrag och målgrupper.
 • Skapande av ett gemensamt arbetssätt genom att tillsammans identifiera individens behov och förutsättningar samt nå individer i målgruppen som inte redan deltar i verksamheterna.

Projektet består av tre olika spår

SpråkBoost SFI

Under våren 2021 deltar elever som går SFI, studieväg 2, samt deltagare från Arbete &
Försörjning tillsammans med SFI-lärare och en arbetsmarknadssekreterare i en insats som genomförs tillsammans med Forza of Sweden. Genom teoretiska och praktiska moment ges deltagarna möjlighet att träna självledarskap och entreprenöriellt tänkande.

SpråkBoost för föräldralediga

Som en väg att nå föräldralediga, kommer en integrationspedagog att finnas tillgänglig på exempelvis öppna förskolan Samovaren. Målgruppen får information om det svenska skolsystemet, studie- och yrkesvägledning mot självförsörjning samt undervisning i svenska språket. Behov hos målgruppen identifieras och strukturer för att erbjuda undervisning, vägledning och validering skall arbetas fram.

SpråkBoost Insatser

Inom detta spår i projektet handlar det om att hitta samverkansstrukturer för fler och mer effektiva aktiviteter/insatser för de som står allra längst från arbetsmarknad eller studier. Studie- och yrkesvägledare, arbetsmarknadssekreterare, integrationspedagog och Arbetsförmedlingen kommer att vara delaktiga i detta spår.

Sammanfattning

Projektet pågår under år 2021. En första period kommer att genomföras under våren 2021. Under denna tid kommer de tre spåren att löpa parallellt. I juni kommer de olika insatserna att utvärderas, så att en ny, eventuellt utökad, vidareutvecklad period kan startas till hösten 2021.

Kontakta oss

Karin Lindroth

Projektledare

 

E-post: karin.lindroth@burlov.se
Telefon: 040-625 69 61


Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg