Burlövs kommun
www.burlov.se

Särskolan är till för barn
med utvecklingsstörning eller hjärnskada.

 

Grundsärskolan har egna kursplaner och betyg.
Burlöv kommun har liksom Staffanstorp och Lomma
ett avtal med Särskolan i Lund.
Det betyder att elever från dessa kommuner
får gå i skola i Lund.
Eleven kan också få sin undervisning
med grundsärskolans kursplan
i en grundskoleklass i hemkommunen.

Grundsärskola

Rutiner vid inskrivning i särskolan

Rutinerna nedan bygger på Skolverkets Allmänna Råd: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser ämnen/ämnesområden eller en kombination av dessa. Efter grundsärskolan finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskola eller om du är över 20 år på Särvux.

Vem har rätt att gå i grundsärskola?

Grundsärskolan är till för de barn- och ungdomar som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning. Förutom elever med utvecklingsstörning har barn och ungdomar som fått ett betydande begåvningsmässigt funktionshinder pga. yttre våld eller sjukdom, rätt att gå i grundsärskolan om de inte når de kunskapsmål som gäller för grundskolan.

Var finns särskolan?

Burlöv kommun har liksom Staffanstorp och Lomma ett samverkansavtal med Särskolan i Lund. Detta innebär att elever från dessa kommuner kan erbjudas skolgång i Lund. Verksamheten i Lund organiseras av Lunds skolors resurscentrum. Eleven kan även få sin undervisning utifrån grundsärskolans kursplan med placering i grundskoleklass i hemkommunen.

Vägar till grundsärskolan

För att barnet ska få läsa efter grundsärskolans läroplan måste det fastställas att barnet har en utvecklingsstörning. En noggrann utredning måste alltid ligga till grund för denna diagnos. Den ska innefatta psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social utredning. Vid behov kan kompletterande språklig utredning göras. En del barn har redan i förskoleåldern varit i kontakt med Barnhälsovården för utredning och fått diagnos utvecklingsstörning samt fått habiliteringsinsatser från Barn- och ungdoms- habiliteringen. Det är då redan tidigt uppenbart att barnet ska erbjudas skolgång inom grundsärskolan.

Skolgången kan ha påbörjats i grundskolan men ju längre tiden lidit har det blivit svårare och svårare för barnet att tillgodogöra sig undervisning.  Om eleven har, trots stödinsatser i grundskolan, svårt att nå kunskapsmålen ska detta diskuteras vid möte med rektor, elevhälsoteamet och berörda pedagoger.

Inför ansökan om särskoletillhörighet ska vårdnadshavarna få information om utredningarnas innehåll och innebörd samt få information om vad rättigheten att ansöka om särskoletillhörighet innebär för barnet.

Den kompletta ansökan skickas härefter av elevens rektor till Lunds skolors resursteam. Utifrån inkomna handlingar bedömer Lunds skolors resurscentrum om eleven har rätt till särskoletillhörighet. Förvaltningschefen för Barn och kulturförvaltningen i Burlöv har sedan det slutgiltiga ansvaret för beslutet.

Mottagande i grundsärskola

Om prövningen visar att barnet är berättigat till undervisning i grundsärskolan måste vårdnadshavarna ge sitt skriftliga medgivande till mottagande i grundsärskolan.

Efter mottagande i grundsärskola läser eleven omedelbart efter grundsärskolans läroplan, kursplan och timplan, och kan ha sin klassplacering i grundskoleklass eller grundsärskoleklass.

För mer information kontakta ditt barns rektor.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg