Burlövs kommun
www.burlov.se

Ansökan tilläggsbelopp - Elevhälsa

Denna information rör ej privatpersoner.

Tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras av enskild huvudman för barn och elev som är folkbokförd i Burlövs kommun. Tilläggsbelopp kan beviljas för extraordinärt stödbehov eller om elev ska erbjudas modersmålsundervisning.


För kommunal förskola eller skola utanför Burlövs kommun finns möjlighet att söka riktad resurs på samma villkor och det görs på blankett ansökan om tilläggsbelopp/riktad resurs.


Tilläggsbelopp kan sökas per läsår.

Tidplan för ansökan

Ansökan ska ha inkommit senast 1 maj för barn och elever som redan går i förskolans/skolans verksamhet.


För nya elever och elever vars behov inte tidigare varit kända ska ansökan lämnas in snarast möjligt eftersom tilläggsbelopp/riktad resurs beviljas först från och med den månad som komplett ansökan inkommit.


Ansökan om tilläggsbelopp/riktad resurs görs skriftligt och undertecknas av förskolechef eller rektor. Endast fullständig ansökning behandlas vilket innebär att kompletteringar kan begäras in vid behov.

Beslut om tilläggsbelopp rörande enskild huvudman överklagas hos Förvaltningsdomstol.  

Ansökan med bifogade dokument skickas med post till
Burlövs kommun

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Verksamhetschef Centrala elevhälsan

Box 53

232 21 Arlöv

Kontakta oss

Verksamhetschef Centrala Elevhälsan

Marie Mårtensson

marie.martensson@burlov.se

040-625 61 51

Senast uppdaterad:
2019-09-04

Utbildning & barnomsorg