Burlövs kommun
www.burlov.se

Användande av offentlig plats

Användande av offentlig plats

En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. För att få använda en offentlig plats för uteserveringar, uppställning av container, sammankomster av olika slag, byggnadsställningar eller andra liknande saker krävs tillstånd.

Tillstånd

Ett tillstånd för användande av offentlig plats behövs till exempel också om du måste köra över parkmark för att kunna komma till den egna tomten från baksidan.

Detta styrs av ordningslagen i 3 kapitlet "Användning av offentlig plats":

1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.
Tillstånd behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast för tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
I fråga om allmänna vägar gäller kraven på polismyndighetens tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen (1971:948).

2 § Polismyndigheten ska inhämta yttrande från kommunen innan tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte meddelas. Om kommunen för tillstyrkan uppställer villkor enligt 15 §, får tillstånd meddelas endast om det förenas med dessa villkor.
Kommunen ska inte höras i tillståndsärendet, om detta avser
1) mark som förvaltas av någon annan än kommunen, eller
2) annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3, om den är avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med kommunen.

Tillstånd söker du hos polisen, som tar ut en kostnad för prövningen.

Blankett kan hämtas på en polisstation eller från polisens hemsida.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: