Burlövs kommun

SamTeam

Tre personer har dialog vid arbetsbord

SamTeam ett projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i arbetet kring kompetensförsörjningsuppdraget. Genom ökad samverkan, bredare kontaktytor, ökat kunskapsutbyte, ökad tillgänglighet och ökad dialog/information/kommunikation, kan parterna tillsammans och var för sig, ytterligare stärka möjligheterna för långsiktig kompetensförsörjning hos såväl invånare som arbetsgivare.

Huvudmålgrupp är medarbetare i Burlövs kommun och inom Arbetsförmedlingen. Därutöver involveras Försäkringskassan. Uppfyllda mål gynnar invånare och arbetsgivare, inom såväl näringslivet som inom offentliga organisationer, som tar del av insatserna i olika verksamheter.


Projektets uppdrag är att kartlägga behov och finna former för samverkan i vardagen och lägga fram förslag utifrån vad som framkommer.

 

Hösten 2020 och januari 2021 görs intervjuer internt i Burlövs kommun, med medarbetare och ledningsfunktioner inom utbildnings- och kulturförvaltningen samt inom socialförvaltningen. Under våren 2021 testas olika samverkansformer, baserat på de behov som framkommit i intervjuerna. Samtidigt involveras Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Under projektets gång tas en samverkanskarta fram över hur samverkan kring kompetensförsörjningsuppdraget ser ut internt inom Burlövs kommun och externt tillsammans med samverkande parter.

Om projektet

Projekt SamTeam pågår 2020-10-07--2021-09-30 och är ett FINSAM-finansierat projekt som syftar till att utveckla samverkan mellan Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i arbetet kring kompetensförsörjningsuppdraget.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Karin Lindroth

Projektledare

 

E-post: karin.lindroth@burlov.se
Telefon: 040-625 69 61


Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg