Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2018-08-17

Trygghetsmätning 2018

Bill Lundqvist trafikpolisen Kalmar

Nyligen informerade vi om medborgarundersökningen som görs av Statistiska Centralbyrån om medborgarnas nöjdhet med service och tjänster i kommunen.

Här följer information från Polisen om den årliga trygghetsmätningen som görs för att få kunskap om den upplevda tryggheten i kommunen. Resultatet används för att planera och förbättra Polisens och kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

 

Båda undersökningarna görs under hösten.

Trygghetsmätning 2018

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och din kommun årligen en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner. Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

 

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Dina svar är betydelsefulla!

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.

 

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Så görs undersökningen

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 20 augusti och insamlingen avslutas den 9 oktober. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Kontakt vid frågor

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200.

Senast uppdaterad:
2018-08-17