Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Socialtjänsten organiserar om och flyttar till andra lokaler

kommunhus med snö i förgrunden

Från den 1 januari 2021 kommer socialtjänsten vara organiserat utifrån två verksamhetsområden istället för tre. Anledningen är besparingar men man räknar också med att skapa samordningsvinster och få bättre kvalitet i arbetsprocesserna. En del av verksamheterna kommer att flytta från kommunhuset till lokaler på Hantverkaregatan 18 i Arlöv i början av 2021.

– Den stora vinsten för våra verksamheter blir en mer sammanhållen arbetsprocess, säger verksamhetschef Annette Ekenberg. Att sortera alla verksamheter inom vård och omsorg under ett gemensamt tak kommer att ge oss samordningsvinster. Vi hoppas också att det ska bli en enklare och tydligare väg in för medborgaren och att det blir lättare för dem att hitta rätt avdelning när de behöver kontakta oss.

De två verksamhetsområdena heter Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Vård och omsorg (VoO).

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enheten för Individ och familjeomsorg är uppdelad i fem enheter:

Enheten tar emot ansökningar och anmälningar som rör hjälp till barn och vuxna. De hanterar även så kallad ”biståndslös service”, vilket innebär stöd som du kan få utan utredning utöver öppenvård och familjehemsvård.

Enheten arbetar med utredning och insatser som riktar sig till barn upp till 18 år, till exempel orosanmälningar. De arbetar även med familjerätt som vårdnad, boende och adoptioner.

Enheten arbetar med ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, beviljar arbetsmarknadsinsatser, utreder behov av missbruksbehandling. De arbetar även med skydd för våld i nära relationer samt flyktingmottagande.

Enheten består till stor del av personer med anställningsstöd. Jobben fungerar som ett led i vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetsuppgifter kan vara internt stöd till organisationen men även ute hos dig som medborgare kan de hjälpa till med exempelvis trädgårdsarbete, städning med mera.

Enheten arbetar med stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara:

  • Boendestöd, där personal kommer hem till brukarens lägenhet
  • Personligt ombud, en person som ger råd och stöd med olika myndighetskontakter.

Enheten arbetar också med myndighetsutövningen: biståndsbedömning av LSS och socialpsykiatri.

Vård och Omsorg (VoO)

Enheten för vård och omsorg är uppdelad i fyra enheter:

Hemsjukvården består av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hemsjukvård beviljas till personer som inte själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till vårdcentral, sjukhus eller andra regionala vårdinrättningar.

Hemtjänsten byter namn till Hemvården. Verksamheten är likadan men namnet är nytt. Hemvården ger omsorg, stöd och service i eget boende. Insatserna kan bestå av personlig omvårdnad så som av- och påklädning, toalettbesök, hygien och dusch eller hjälp av mer servicekaraktär som inköp, städning och tvätt. Hemvården kan också innebära hjälp med ledsagning, trygghetslarm eller leverans av färdiglagad mat.

Hemteamet är ett tvärprofessionellt team. Hemteamet ska erbjuda en trygg och säker hemgång från sjukhus samt till och från korttidsboende.

Boende enligt LSS är en egen lägenhet med hyreskontrakt och där personal bland annat hjälper till med att planera vardagen, sköta hemmet, kultur- och fritidsaktiviteter och sociala kontakter med familj, god man och andra viktiga personer.

Daglig verksamhet är hjälp för vuxna som har en utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada som de fått i vuxen ålder och som inte arbetar eller utbildar sig. Verksamheten är anpassad efter personens behov och förmåga.

Korttids/fritids för barn och ungdomar som ska innebära rekreation och miljöombyte för personer med funktionsnedsättning och därigenom ge möjlighet för de anhöriga eller föräldrar till avlösning.

Personlig assistans innebär hjälp och stöd till den som har en omfattande funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara hjälp med att sköta sin hygien, att klä på sig, äta, förflytta sig, kommunicera, göra inköp och utöva fritidsaktiviteter.

Särskilt boende: Harakärrsgården i Åkarp samt Svenshög och Boklunden i Arlöv.

Senast uppdaterad: