Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samverkansöverenskommelse mellan Burlövs kommun och polisen för 2020–2023

Två poliser med gula reflexvästar som det står POLIS på, står med ryggen mot kameran.

Burlövs kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Kävlinge, undertecknade i november en gemensam samverkansöverenskommelse.

Verka för övergripande trygghet och förebygga brott

Kommunens olika verksamheter har, tillsammans med kommunpolisen, arbetat fram en gemensam lägesbild som identifierar tre olika fokusområden. Dessa fokusområden bildar grunden för det ömsesidiga arbetet i samverkansöverenskommelsen. Det övergripande målet är att verka för en ökad trygghet bland kommunens invånare och att förebygga brott.

Fokusområden för samverkan

  1. Förebygga och bekämpa att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogberoende genom tidig upptäckt och preventiva insatser.
  2. Förebygga och minska våld i nära relationer genom att tidigt upptäcka individer som riskerar att utsättas för eller är utsatta för denna form av våld.
  3. Förebygga och bekämpa mängdbrott genom bland annat grannsamverkan.

 

Den framtagna lägesbilden uppdateras minst en gång per år, vilket kan innebära att fokusområdena kan komma att förändras över tid. På detta sätt ges större förutsättningar att anpassa gemensamma insatser utifrån de behov som uppstår.

Burlövs kommun arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Burlöv. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Burlövsbornas trygghet sker i samverkan med polisen, fastighetsägare och civilsamhället. Burlövs kommun och lokalpolisområde Kävlinge har haft överenskommelser kring gemensamt arbete sedan flera år tillbaka. Målet är att Burlöv ska vara en trygg kommun för alla dygnet runt, säger
kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M).

Ansvar

I Burlövs kommun vilar ansvaret för samverkansöverenskommelsen på samtliga nämnder och förvaltningar men samordnas och följs upp av kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. I styrgruppen ingår chefen för lokalpolisområdet Patrik Ahrlin, kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M), partigruppledare Katja Larsson (S), samt kommundirektören.
Arbetet inom samverkansöverenskommelsen följs upp internt och genom Polismyndighetens årliga trygghetsmätning.

Senast uppdaterad: