Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-09

Samråd för Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2019-08-26 (§ 26) att gå ut på samråd med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen. Samrådet pågår mellan den 9 september - 6 oktober 2019.

Syfte

Planområdet ligger vid Burlövs station i Arlöv. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en pendlarparkering, möjliggöra bullerskydd, ett fördröjningsmagasin och ett tillgängligt entrétorg till den nya pendlarstationen.

 

Utökat förfarande

Eftersom att förslaget med pendlarparkering på den aktuella platsen strider mot intentionerna i översiktsplanen, där området pekas ut som en stationspark, handläggs detaljplanen med utökat förfarande.

 

Samråd

Samrådet pågår mellan den 9 september - 6 oktober. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum den 23 september klockan 18.00 i Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Kärleksgatan 6 i Arlöv.


Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 6 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-09-09