Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Samråd för Detaljplan för del av Sunnanå 12:1

Flygbild över Stora Bernstorp, trafikplats och Sege å.

Ett förslag till en ny detaljplan har tagits fram för del av Sunnanå 12:1 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Samråd pågår fram till den 30 augusti.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för industri, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området.


När ny bebyggelse tillkommer i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden blir gestaltningen särskilt viktig. Syftet är därför att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang i handelsområdet Stora Bernstorp och längs motorvägen och att storskaliga byggnader ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.


Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 9 juli till och med den 30 augusti 2020. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 30 augusti 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad: