Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny kretsloppsplan ska bidra till klimatneutralt Burlöv

tecknat stapeldiagram

Nu har kommunfullmäktige antagit en ny renhållningsordning för Burlövs kommun.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning, som ska bestå av avfallsplan och föreskrifter.

Kretsloppsplan

Eftersom avfallsplanen inte bara är en plan för att ta hand om avfall utan också ska beskriva hur avfall ska förebyggas, och hur resurser ska tas om hand i ett kretslopp innan det blir avfall kallas den för en kretsloppsplan.


Kretsloppsplanen innehåller bland annat mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och syftet är att sätta riktningen för arbetet med avfall under de kommande tio åren.

Kretsloppsplanens fyra delområden:

  1. Förebygga avfall. En stor del av miljöbelastningen sker när produkter tillverkas. Att förebygga avfallet ger de största vinsterna för både miljö- och ekonomi. Exempel på att förebygga är att hyra, låna eller dela istället för att köpa eget.
  2. Effektiv återanvändning. Mycket av det som används idag används under kort tid. Genom att på olika sätt möjliggöra återbruk ökas livslängden på produkter och förbrukningen av energi– och naturresurser minskar.
  3. Minskat spill. Mycket spill beror på att återvinningsbara material sorteras fel och förbränns som restavfall eller genom nedskräpning.
  4. Förtroende och samverkan. Många olika aktörer ska samverka för att uppnå resultat.

Allas ansvar

VA SYD har ansvarat för att ta fram kretsloppsplanen men ansvaret för att arbeta mot planens mål och åtgärder är ett gemensamt arbete för kommunens verksamheter och för andra aktörer som är aktiva inom kommunen. Kretsloppsplanen gäller från och med den 15 februari 2021.

Föreskrifterna

Varje kommun är skyldig att ha föreskrifter med de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Föreskrifterna ska innehåller detaljerade bestämmelser om till exempel hur kärl ska placeras, fastighetsägarens ansvar, hur hämtningen av avfall ska gå till och hur transportvägar ska se ut.

Senast uppdaterad: