Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nu börjar arbetet med att förlänga bullerskyddsvallen vid Gränsvägen i Åkarp

T-korsning med grönytor runtomkring

På uppdrag av Burlövs kommun förlänger och höjer Trafikverket bullerskyddsvallen mellan Gränsvägen och E6 i Åkarp. Den förlängda vallen ska minska bullret från E6 och förbättra miljön för de som bor i den nordvästra delen av Åkarp.

Bullerskyddsvallen har redan höjts på sträckan från Alnarpsvägen och norrut till återvinningsstationen. Nu ska vallen förlängas och höjas förbi Bågevägen och upp till Ingelstadsvägen. Arbetet med bullerskyddsvallen startar i slutet av april.

Träd fälls mellan E6 och Gränsvägen

För att kunna bygga bullerskyddvallen måste en del träd och buskar längs Gränsvägen sågas ned.
– Tillsammans med Burlövs kommun har vi gjort en inventering och vi kommer att spara så många träd som möjligt. När bullerskyddsvallen är färdig kommer vi i samarbete med kommunen plantera nya träd och växtlighet på vallen, säger Marie Minör, Trafikverkets delprojektledare för markarbetet inom Lund-Arlöv, fyra spår.

Jordmassor återvinns

Bullerskyddsvallen ska byggas med det överskott av massor som skapas i andra delar av fyrspårsprojektet. Strategin är att så mycket som möjligt av schaktmassorna återanvändas nära den plats de tas ifrån. Detta bidrar till en bättre miljö för boende genom exempelvis bullervallar och minskar miljöpåverkan genom kortare transporter.

Ny plats för återvinningsstationen

I samband med att bullerskyddsvallen byggs ut tas återvinningsstationen vid Gränsvägen bort. Återvinningsstationen kommer preliminärt att flyttas till Lervägen, mitt emot företaget Bring.

Senast uppdaterad: