Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-04

Höstens medborgar- och brukarundersökningar

Red fall maple tree leaves on blue sky background

Under hösten kommer några undersökningar att genomföras för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter. Den kommunövergripande medborgarundersökningen och två brukarundersökningar.

Medborgarundersökningen

Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunens verksamheter men också hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger en inblick i hur servicen fungerar från invånarnas perspektiv och är ett av flera sätt att följa upp kommunens arbete inom olika områden.

 

– Vi ser undersökningen som ett av flera verktyg i kommunens utvecklingsarbete, säger Göran Hofstedt, controller i Burlövs kommun.

Nationella brukarundersökningar

Under september och oktober genomförs den nationella brukarunder­sökningen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) och för verksamheter inom funktionshinderområdet.


För IFO genomförs brukarundersökningen mellan 16 september och 11 oktober. Målet med brukarundersökningarna är att ta reda på hur brukarna upplever kvaliteten i mötena med personalen och hur de upplever stödet som de får. Resultaten från enkäterna ska bidra till att utveckla verksamheten.


Besökaren får en länk till enkäten efter kontakt med socialsekreteraren inom följande områden: social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård. Enkäten innehåller åtta frågor som handlar om hur de upplever det stöd och den hjälp de får samt om de känner att de kan påverka sin situation.


Brukarundersökningen som vänder sig till verksamheter inom funktionshinderområdet, till exempel daglig verksamhet och gruppbostäder genomförs med hjälp av två assistenter. De ställer frågor om brukaren känner sig trygg, om de tycker att de blir förstådda och om de känner att de får vara med och påverka.

Senast uppdaterad:
2019-09-05