Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-07

Granskning av Detaljplan för Tågarp 16:75

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 27 maj 2019 att gå ut på granskning med Detaljplan för Tågarp 16:75. Förslaget finns utställt för granskning från den 7 juni till och med den 28 juni 2019.

Planens syfte

Planområdet omfattar fastigheten Tågarp 16:75 och avgränsas av Hammarvägen i norr och Företagsvägen i öster och söder. Syfte med planen är att pröva lämpligheten i att utöka byggrätten för verksamhet med begränsad omgivningspåverkan och att ändra lastningen av varor från sydsidan till nordsidan av fastigheten. Ändringen minskar det dagliga trafiktrycket på Företagsvägen förbi den kommande pendlarstationen, Burlöv C, på Södra stambanan. Detaljplanens syfte är också att ge möjlighet till centrumverksamhet med publika verksamheter som vänder sig mot stationen. Fasaden mot stationen kommer att möta resande och besökare som ska till och från Burlöv C och är därför extra viktig att göra representativ.

Granskning

Förslaget finns utställt för granskning från den 7 juni 2019 till och med den 28 juni 2019. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på webbplatsen samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 28 juni 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Senast uppdaterad:
2019-06-07