Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-01-13

Granskning av Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen

Flygbild över planområdet vid Lagervägen.

En ny detaljplan håller på att tas fram vid Lagervägen i Arlövs företagsby. Förslaget finns utställt för granskning från den 13 januari till och med 7 februari 2020.

Planområdet ligger i Arlövs företagsby, utmed Västkustvägen och Kronetorpsvägen. Lagervägen ligger väster om och parallellt med Kronetorpsvägen och ansluter till Företagsvägen i söder. Planområdet är del av Lagervägen, kommunal gatufastighet samt del av Tågarp 16:17.

 

Den norra delen av Lagervägen har inte längre någon funktion som allmän gata. Området föreslås därför regleras till kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet Tågarp 16:17. En mindre yta kvartersmark regleras till allmän platsmark och möjliggör en vändplats i slutet av Lagervägen.

 

Granskning

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 16 december 2019 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen.

 

Förslaget finns utställt för granskning från den 13 januari till och med 7 februari 2020. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 7 februari 2020.

Senast uppdaterad:
2020-01-24