Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Granskning av Detaljplan för Arlöv 17:3 m.fl., Södra Pilevallen

Från och med den 9 december finns förslag till ny detaljplan för Södra Pilevallen utställt för granskning. Fram till den 15 januari 2021 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget

Planområdet ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv och möjliggör ny bostadsbebyggelse på befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen. Den nya bebyg­gelsen ska i sin gestaltning anpassas till sin omgivning, framför allt den skyddsvärda bebyggelsen söder om Strandgatan på Vintergatans östra sida. Avsikten är även att den nya bebyggels­ens placering och utformning ska bidra till att befolka omgivande gator. Placering av fönster och entréer är en viktig del i detta. Ett annat syfte med detaljplanen är att säkerställa allmänhetens tillgång till, och möjlighet att röra sig tryggt genom området, idag och i framtiden.

 

Området ligger i en lågpunkt, långt ner i ett avvattningsstråk som täcker stora delar av sydvästra Arlöv, där vatten vid regn och skyfall tidvis samlas. Planförslaget är därför utformat för att säkerställa en tydlig och välfungerande dagvatten- och skyfallshantering inom och från området.

Granskning

Planförslaget finns utställt för granskning från den 9 december 2020 till och med den 15 januari 2021.

 

Granskningshandlingarna samt mer information finns tillgängligt på:

- Kommunens webbplats

- Medborgarhuset i Arlöv

- Biblioteket i Arlöv

 

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 15 januari 2021.

Senast uppdaterad: