Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-04-08

Granskning av Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.

Illustrationsplan med förslag på ny bebyggelse.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp är på granskning från den 8 april 2020 till och med den 6 maj 2020

Planförslag

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 50-60 bostäder i form av radhus och mindre fler­bostadshus.
  • Till bostäderna hörande grönytor, parkeringar och komplementbyggnader.
  • Nya kvartersgator samt lokalgata som säkerstäl­ler åtkomst till allmän platsmark i anslutning till bullervall mot väg E22.
  • Allmän grönyta samt möjlighet att där tillskapa en gång- och cykelförbindelse till bostadsområdena sydväst om planområdet.

 

Granskning

Förslaget finns utställt på granskning från den 8 april 2020 till och med den 6 maj 2020. Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 6 maj 2020.

Senast uppdaterad:
2020-04-08