Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan, har vunnit laga kraft

Bostadshus inom planområdet vid Östgatan.

Planområdet ligger i Tågarp i den nordvästra delen av Arlöv, 600 meter väster om Burlövs station. Det avgränsas av Norregatan, Åbogatan, Norra Promenaden och Hällegatan. Planområdet är cirka 4,5 ha.

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär samt befästa befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Hela området med bebyggelse från olika epoker genom 1900-talet har en karaktär som gör det bevarandevärt. Täthet, skala och gröna trädgårdar skyddas i planen.

 

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan (DP 281)PDF vann laga kraft den 15 september 2020.

Senast uppdaterad: