Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl. har vunnit laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 21 oktober. Planområdet är beläget utmed Terminalgatan i verksamhetsområdet söder om väg 11.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr för att tillgodose ett ökat parkeringsbehov inom området. En utökad parkeringsyta innebär att fordon knutna till verksamheten kan parkera på kvartersmark istället för på allmän gata eller andra fastigheter. Planhandlingarna hittar du på denna länkPDF.

Senast uppdaterad: