Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen är antagen

Planområde vid Lagervägen.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 77 att anta Detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen, i Arlöv.

Planområdet ligger i Arlövs företagsby, utmed Västkustvägen och Kronetorpsvägen. Lagervägen ligger väster om och parallellt med Kronetorpsvägen och ansluter till Företagsvägen i söder.


Den norra delen av Lagervägen har inte längre någon funktion som allmän gata. Området föreslås därför regleras till kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet Tågarp 16:17. En mindre yta kvartersmark regleras till allmän platsmark och möjliggör en vändplats i slutet av Lagervägen.


Sista dag för överklagande är den 20 oktober 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen laga kraft.

Senast uppdaterad: