Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen har vunnit laga kraft

Planområde vid Företagsvägen, Burlövs station.

I anslutning till Burlövs station, som byggs ut till en pendlarstation, har en ny detaljplan vunnit laga kraft.

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station. Avsikten med planläggningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvägen och ett fördröjningsmagasin för anläggningsvatten från järnvägsanläggningen.


Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägsfastigheten där mark ska övergå till parkmark för bullerskydd mot järnvägen. Justeringar görs också för järnvägsutbyggnadens behov.


Syftet med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.

 

Detaljplanen finns tillgänglig här. Pdf, 21.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: