Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen är antagen

Planområde markerat vid Företagsvägen, Burlövs station och Södra stambanan.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 81 att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen, i Arlöv.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station som byggs ut till en pendlarstation. Avsikten med planläggningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvägen och ett fördröjningsmagasin för anläggningsvatten från järnvägsanläggningen. Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägsfastigheten där mark ska övergå till parkmark för bullerskydd mot järnvägen. Justeringar görs också för järnvägsutbyggnadens behov. Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.

 

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på webbplatsen. Sista dag för överklagande är den 20 oktober 2020, om inga överklaganden har inkommit då får Detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen, laga kraft.

Senast uppdaterad: