Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-14

Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen har vunnit laga kraft

Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas och få en ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska rymmas behöver några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra stambanan byggs ut.

Kommunfullmäktige antog den 4 februari 2019 § 6 Detaljplan för del av Åkarp 8:1, m.fl., Sockervägen (detaljplan nr 254)PDF.

 

Länsstyrelsen beslutade den 15 februari 2019 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.

 

Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900), har beslutet vunnit laga kraft den 5 mars 2019.

Senast uppdaterad:
2019-03-14