Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-02-08

Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2019 att anta Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i Åkarp. Detaljplaneområdet ligger utmed Sockervägen, mellan Lundavägen och Alnarpsvägen i Åkarp samt en del väster om väg E6/E20.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2019 att anta Detaljplan för Åkarp 8:1 m.fl., Sockervägen i Åkarp. Antagandehandlingarna finns tillgänglig på kommunens webbplats samt i Medborgarhuset i Arlöv.


Då Södra stambanan byggs ut till 4 spår mellan Lund och Arlöv måste Alnarpsån flyttas och få en ny utformning. Även ett antal ledningar behöver flyttas och för att dessa ska rymmas behöver några garagebyggnader flyttas. Detaljplanens syfte är att lösa problem som uppstår då Södra stambanan byggs ut. Detaljplanen möjliggör:

  • En ny sträckning och utformning av Alnarpsån.
  • En ny sträckning för ledningar som berörs av stambanans utbyggnad till fyra spår.
  • En ny utformning och dragning av Sockervägen med infarter till befintliga bostadsfastigheter.
  • Byggnation av uthus och garage.
  • Cykelstråk Åkarp – Arlöv.
  • Bullerskydd mellan motorvägen, E6/E20, och Sockervägen.
  • Dagvattendammar.
  • Omvandling av Åkarp 1:44 till allmän plats.
  • Odlingslotter.
  • Mindre anpassningar av planen till befintliga förhållanden.

Om inga överklaganden inkommer före den 4 mars 2019 vinner detaljplanen laga kraft.

Senast uppdaterad:
2019-03-19