Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

2021 undersöker vi digitaliseringsbehovet hos tillväxtföretagen i Burlöv

uppfälld bärbar dator och en kaffekopp vid sidan om.

Burlövs kommun har beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att undersöka digitaliseringsbehovet hos kommunens små och medelstora tillväxtföretag. Förstudien kommer förhoppningsvis leda fram till ett kommande socialfondsprojekt med spetsigt ingångsvärde och en tydlig målgrupp. Målsättningen är att stärka och utveckla de deltagande företagens digitaliseringsarbete.

Fortsatt fokus på framgångsrik utveckling av näringslivet

I våras avslutades det treåriga ESF-projektet Tillväxtresan – genom innovation och mångfald och projektet gick i hamn med tjugo unika tillväxtresor med kompetensutveckling för både ledning och medarbetare inom respektive företag. I spåren av det projektet vill kommuns ledning fortsätta arbetet med att utveckla små och medelstora företag. Kommunen vill främja och stärka de lokala företagen och deras anställda så att fler personer kommer i anställning och på så vis aktivt kan lägga grunden för nästa steg i tillväxten i kommunen.


– Ett bra företagsklimat är ett prioriterat mål för kommunens satsning på det lokala näringslivet. Det finns en politisk enighet kring frågan och kommunen vill vara en lyhörd och snabb kommun som stöttar näringslivet och möjliggör för utveckling och tillväxt. I dagsläget är Burlöv en kommun med många inpendlare och vi vill gärna se en fortsatt framgångsrik utveckling av näringslivet, säger kommundirektör Lars-Åke Ståhl.

Ökad digitalisering för hållbart och resurseffektivt näringsliv

Tillsammans med företagen kommer vi att undersöka deras behov av ökad digitalisering, medarbetarnas behov av ytterligare kunskap inom området och sedan se vilka kompetenshöjande insatser som tillsammans med förändringsledning kan göra att företagen arbetar mer hållbart och resurseffektivt, säger projektledare Anna Stening Frost på Burlövs kommun.


– Under 2021 kommer vi genomföra en förstudie som kommer ligga till grund för vår ansökan om att driva ett digitaliseringsprojekt med deltagande företag från Burlövs kommun med omnejd under 2022 och framåt, fortsätter Anna Stening Frost.

Tar tillvara på befintliga nätverk och lokala erfarenheter

Under förstudien kommer vi utgå från den kunskapsinhämtning som gjordes under projektet Tillväxtresan där flera företag var i behov av ökad digitalisering inom företaget. Vi kommer att göra en omvärldsbevakning och så har vi knutit till oss experter från organisationerna Almi företagspartner, Arbetsförmedlingen, IUC Syd, Svenskt Näringsliv och enheten Arbete och försörjning från Burlövs kommun, avslutar Anna.


Förstudien kommer att ledas av kommunens näringslivssamordnare Anna Nilsson tillsammans Anna Stening Frost. Undersökningen påbörjas i april 2021.

Senast uppdaterad: