Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Tågarp 19:60 m.fl., området kring Östgatan

Planområdet ligger i Tågarps villaområde i norra Arlöv. Förslaget finns utställt för granskning från den 1 oktober 2019 till och med den 31 oktober 2019.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att bevara områdets nuvarande karaktär samt befästa befintlig markanvändning med bostäder i småhusbebyggelse i bostadsområdet i anslutning till Östgatan. Hela området med bebyggelse från olika epoker genom 1900-talet har en karaktär som gör det bevarandevärt. Täthet, skala och gröna trädgårdar skyddas i planen.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Granskning

Förslaget finns utställt för granskning från den 1 oktober 2019 till och med den 31 oktober 2019.


Granskningshandlingarna finns tillgängliga på denna sida samt:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Emelie Edström via e-post till emelie.edstrom@burlov.se.


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 31 oktober 2019.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-09-27

Bygga, bo & miljö