Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 6:42 m.fl.

Flygbild över planområdet i Sunnanå.

Planområdet ligger i verksamhetsområdet Sunnanå söder om riksväg 11 i södra delen av Burlövs kommun. Planområdet är ca 0,2 ha stort. Förslaget finns utställt på granskning från den 14 april 2020 till och med den 1 maj 2020.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet för fastigheten Sunnanå 6:42 med yta för parkering i norr. Detaljplanen ska avhjälpa en problematisk parkeringssituation inom fastigheten samt säkra fortsatt användning av planområdet för kontor och verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.


Planförslaget innefattar:

  • Utvidgning av verksamhetsområdet för Sunnanå 6:42 med en yta för parkering med 29 parkeringsplatser, 713 kvm, för att lösa parkeringssituationen inom fastigheten.
  • Bättre framkomlighet för större fordon att köra runt byggnaden.
  • Säkra fortsatt användning av fastigheten för kontor och verksamheter med begränsad områdespåverkan.
  • Parkeringen nås från befintlig infart från Terminalsgatan in till Sunnanå 6:42.
  • Kompensationsåtgärder ska vidtas för att naturmark ianspråktas. Förslagsvis bör kompensationsåtgärder ske under de närmaste 5 åren i närområdet. Detta regleras i ett avtal om kompensationsåtgärder och genomförandeavtal.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Granskning

Du hittar granskningshandlingarna längre ner på denna sida eller på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till planchef Bengt Guldstrand på telefon 040-625 64 40 eller via e-post till Bengt.Guldstrand@burlov.se


Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 1 maj 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-04-07

Bygga, bo & miljö