Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå - Korshög

Flygfoto med planområdet markerat vid Trafikplats Sunnanå. I horisonten syns Öresundsbron.

En ny detaljplan är under framtagande för ett område i södra delen av Burlövs kommun i anslutning till trafikplats Sunnanå vid korsningen för väg 11 och Yttre ringvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området sydväst om trafikplats Sunnanå för verksamheter.

 

Syftet är också att ny storskalig bebyggelse längs E6/E20 ska fungera i sitt sammanhang och ges ett lugnt uttryck. Störning mot omgivningen ska minimeras. Ny bebyggelse närmst trafikplats Sunnanå vid infarten till staden är särskilt viktig ur gestaltningssynpunkt.

 

Gatustrukturen ses över för att fungera när området bebyggs och områdets naturvärden ska tas tillvara alternativt ersättas.

 

Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla logistikverksamhet med bland annat höglager och kontor.

 

Process

Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande. Planarbetet inleds med detta samrådsförfarande, därefter kommer planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges nu i samrådsskedet, men även när planen ställs ut för granskning.

 

Samråd

Samrådmöte kommer att hållas den 21 oktober kl. 18.00 i Öresundsterminalen på Terminalgatan. Alla intresserade hälsas välkomna!

 

Förslaget finns utställt på samråd från den 11 oktober 2019 till och med den 8 november 2019. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 8 november 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlorarätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

 

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-10-09

Bygga, bo & miljö