Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 5:16 m.fl., Sunnanå - Korshög

Flygbild över Sunnanå-Korshög

En detaljplan är under framtagande för ett område i södra delen av Burlövs kommun i anslutning till trafikplats Sunnanå vid korsningen för väg 11 och Yttre ringvägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att planlägga området sydväst om trafikplats Sunnanå för lager och logistikverksamheter .

 

Ny bebyggelse i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden är särskilt viktig ur gestaltningssynpunkt. Syftet är därför också att detaljplanens
bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnadsdelar ska ges ett lugnt och harmoniskt utt ryck.


Syftet är även att störning mot omgivningen ska minimeras och områdets naturvärden ska tas tillvara alternativt ersättas. Också gatustrukturen ska ses över
för att fungera när området byggs ut.

 

Ny bebyggelse kan enligt detaljplaneförslaget komma att innehålla logistikverksamhet med bland annat höglager och kontor.

Process

Detaljplanearbetet bedrevs fram till och med samrådet med standardförfarande men har övergått till utökat förfarande eftersom detaljplanens genomförande antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför också tagits fram.

 

För redogörelse av de justeringar och förtydliganden som har gjorts i detaljplanekartan och planbeskrivningen efter samrådet se avsnittet ÄNDRINGAR i slutet av samrådsredogörelsen.

Samråd

Samråd pågick under tiden 11 oktober – 8 november 2019. I samrådsredogörelsen redovisas svar på de yttranden som inkommit.

Granskning

Framtagandet av detaljplanen är nu i granskningsskedet. Därefter ska detaljplanen antas i kommunfullmäktige.

 

Förslaget finns utställt för granskning från den 22 april 2020 till och med den 22 maj 2020.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 22 maj 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under det tidigare samrådsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-04-21

Bygga, bo & miljö