Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen

Kommunstyrlesen i Burlövs kommun beslutade den 1 juni 2020 att anta Detaljplan för Sunnanå 11:2, Flansbjer Bernstorpsvägen. Detaljplanen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet. Den möjliggör även för nya verksamheter och kontor.

Planområdet ligger vid Bernstorpsvägen i södra delarna av Burlövs kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att planlägga för verksamheter på fastigheten Sunnanå 11:2 i Flansbjer/Sunannå, söder om väg 11. Fastigheten är inte tidigare detaljplanelagd och rymmer en sammanhängande byggnad med olika verksamheter, bland annat en träningslokal. På fastigheten finns även en tillfällig byggnad med en tvättstation för bussar. Detaljplanen fastslår användningen för befintliga verksamheter inklusive småskalig idrottsverksamhet. Den möjliggör även för nya verksamheter och kontor. Närheten till bostäder längs Bernstorpsvägen och Fortunavägen gör att verksamheternas omgivningspåverkan ska vara begränsad.


Planförslaget är förenligt med Framtidsplan för Burlövs kommun (översiktsplan) som pekar ut området som verksamhetsområde. Detaljplanen handläggs med standardförfarande.


Detaljplaneförslaget var ute på samråd 4 april till 30 april 2019. Förslaget var utställt för granskning mellan den 24 juni 2019 och den 19 juli 2019. Detaljplanen kommer vinna laga kraft den 25 juni 2020 om den inte överklagas.

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Erik Karlsson, på telefon 040-625 61 56 eller via e-post till erik.karlsson@burlov.se.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-06-05

Bygga, bo & miljö