Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen

En ny detaljplan har antagits vid Lagervägen i Arlövs företagsby.

Den norra delen av Lagervägen har inte längre någon funktion som allmän gata. Området föreslås därför regleras till kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet Tågarp 16:17. En mindre yta kvartersmark regleras till allmän platsmark och möjliggör en vändplats i slutet av Lagervägen.


Om planområdet

Planområdet ligger i Arlövs företagsby, utmed Västkustvägen och Kronetorpsvägen. Lagervägen ligger väster om och parallellt med Kronetorpsvägen och ansluter till Företagsvägen i söder. Planområdet är del av Lagervägen, kommunal gatufastighet samt del av Tågarp 16:17.


Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 77 att anta Detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen, i Arlöv. Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan.

Sista dag för överklagande är den 20 oktober 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen laga kraft.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-09-25

Bygga, bo & miljö