Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen

En ny detaljplan håller på att tas fram vid Lagervägen i Arlövs företagsby. Förslaget finns utställt för granskning från den 13 januari till och med 7 februari 2020.

Den norra delen av Lagervägen har inte längre någon funktion som allmän gata. Området föreslås därför regleras till kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet Tågarp 16:17. En mindre yta kvartersmark regleras till allmän platsmark och möjliggör en vändplats i slutet av Lagervägen.


Om planområdet

Planområdet ligger i Arlövs företagsby, utmed Västkustvägen och Kronetorpsvägen. Lagervägen ligger väster om och parallellt med Kronetorpsvägen och ansluter till Företagsvägen i söder. Planområdet är del av Lagervägen, kommunal gatufastighet samt del av Tågarp 16:17.


Granskning

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 16 december 2019 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Lagervägen. Detaljplanen har varit på samråd under tiden 4 oktober till 28 oktober 2019.

 

Förslaget finns utställt för granskning från den 13 januari till och med 7 februari 2020. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén, på telefon 040-625 63 13 eller via e-post till kerstin.hulthen@burlov.se


Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 7 februari 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-01-09

Bygga, bo & miljö