Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen

Planområde vid Företagsvägen och Södra stambanan.

I anslutning till Burlövs station som byggs ut till en pendlarstation planeras en ny pendlarparkering.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station som byggs ut till en pendlarstation. Avsikten med planläggningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvägen och ett fördröjningsmagasin för anläggningsvatten från järnvägsanläggningen. Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägsfastigheten där mark ska övergå till parkmark för bullerskydd mot järnvägen. Justeringar görs också för järnvägsutbyggnadens behov. Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.


Utökat förfarande

Eftersom att förslaget med pendlarparkering på den aktuella platsen strider mot intentionerna i översiktsplanen, där området pekas ut som en stationspark, handläggs detaljplanen med utökat förfarande.


Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2020 § 81 att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen, i Arlöv. Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan.

 

Detaljplanen är överklagad

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen är överklagat och ärendet är överlämnat till Mark- och miljödomstolen.


Frågor

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-10-28

Bygga, bo & miljö