Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen

Planområde vid Företagsvägen och Södra stambanan.

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 30 mars 2020 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen. Förslaget finns utställt för granskning från den 9 april 2020 till och med 11 maj 2020.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en pendlarparkering i anslutning till Burlövs station som byggs ut till en pendlarstation. Avsikten med planläggningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvägen och ett fördröjningsmagasin för anläggningsvatten från järnvägsanläggningen. Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägsfastigheten där mark ska övergå till parkmark för bullerskydd mot järnvägen. Justeringar görs också för järnvägsutbyggnadens behov. Ett annat syfte med detaljplanen är att skapa ett tillgängligt och attraktivt entrétorg till pendlarstationen.


Utökat förfarande

Eftersom att förslaget med pendlarparkering på den aktuella platsen strider mot intentionerna i översiktsplanen, där området pekas ut som en stationspark, handläggs detaljplanen med utökat förfarande.


Granskning

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 30 mars 2020 att gå ut på granskning med Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen. Förslaget finns utställt för granskning från den 9 april 2020 till och med 11 maj 2020.

 

Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.


Skicka in synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 11 maj 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-04-06

Bygga, bo & miljö