Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Planområdet omfattar del av fastigheten Tågarp 15:11 och
ligger mellan Burlöv Center och Södra stambanan i Arlöv. Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019 att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019 (§ 78) att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl.


Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan under "Vill du läsa mer?" samt i Medborgarhuset i Arlöv.


Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka detaljplanens användningsområde från handel med skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel, till handel med livsmedel. Den nya användningen omfattar både dagligvaruhandel och sällanköpshandel och möjliggör etableringen av en livsmedelsbutik inom fastigheten. Planen syftar även till att utöka gatumarken för Hantverkaregatan för att möjliggöra en ombyggnad av gatan med gång- och cykelbanor på gatans båda sidor.


Planförslaget innefattar

  • Utökad användning av kvartersmark till handel som då inkluderar livsmedel för del av planområdet.
  • Säkerställa skyddsåtgärder mot järnvägen.
  • Utöka Hantverkaregatan med gång- och cykelväg utmed båda sidor om gatan.


Frågor

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post till fanny.jakobsson@burlov.se.

 

Överklagat beslut

Kommunfullmäktige i Burlöv kommuns beslut den 14 oktober 2019 (§ 78) att anta Detaljplan för del av Tågarp 15:11 m.fl. är överklagat och ärendet är överlämnat till mark- och miljödomstolen.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-11-19

Bygga, bo & miljö