Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för del av Sunnanå 12:1

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

Ett förslag till en ny detaljplan har tagits fram för del av Sunnanå 12:1 i Stora Bernstorp i den södra delen av Burlövs kommun. Planområdet avgränsas av Vassvägen i väster, Starrvägen i norr och motorvägen E6/E20/E22 i öster.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att planlägga mark för industri, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området.


När ny bebyggelse tillkommer i nära anslutning till trafikplats Sunnanå vid infarten till staden blir gestaltningen särskilt viktig. Syftet är därför att detaljplanens bebyggelse ska fungera väl i sitt sammanhang i handelsområdet Stora Bernstorp och längs motorvägen och att storskaliga byggnader ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.


Planförslaget innefattar:

  • Kvartersmark för industri, handel och kontor.
  • Allmän platsmark - natur som ska säkerställa att grönstrukturen hänger samman i Stora Bernstorp.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 9 juli till och med den 30 augusti 2020. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv


Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till planarkitekt Fanny Jakobsson, på telefon 040-625 61 49 eller via e-post fanny.jakobsson@burlov.se.


Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 30 augusti 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-08-20

Bygga, bo & miljö