Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.

Illustrationsplan med ny bebyggelse.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp har antagits av kommunfullmäktige den 16 november 2020. Planområdet ligger i östra delen av Åkarp mellan Lundavägen och E22 och omfattar cirka 2,7 ha.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i bo­stadsbebyggelse inom fastigheten Åkarp 7:89. Bostadsbebyggelsen ska bidra till kommunens bo­stadsförsörjning genom uppförande av varierade bostadstyper med fokus på radhus med egna träd­gårdar. Planen syftar även till en mer omhändertagen miljö längs Lundavägen, med ett tydligare definierat gaturum och en upprustad gång- och cykelbana. Bo­stadsbebyggelsen ska sluta luckan i bebyggelsen längs Lundavägen och bidra till en tryggare upplevelse för de som rör sig längs omgivande gator. Planen syftar till en utformning av bebyggelse och park som möjlig­gör bevarande av kulturvärden, framförallt avseende befintliga kulturväxter. Vidare är syftet att planlägga Norrevångsvägens gatusträckning och säkra den som framtida lokalgata även på västra sidan av motor­vägen. Bullerskydd som anläggs som del av planen kan gynna intilliggande bostadsområden genom att hela denna del av Åkarp blir mindre bullerstörd av trafiken på väg E22 (Stockholmsvägen).


Planförslaget

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 50-60 bostäder i form av radhus och mindre fler­bostadshus.
  • Till bostäderna hörande grönytor, parkeringar och komplementbyggnader.
  • Nya kvartersgator samt lokalgata som säkerstäl­ler åtkomst till allmän platsmark i anslutning till bullervall mot väg E22.
  • Allmän grönyta samt möjlighet att där tillskapa en gång- och cykelförbindelse till bostadsområdena sydväst om planområdet.


Antagande

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 16 november 2020. Antagandehandlingarna finns tillgängliga nedan. Sista dag för överklagande är den 11 december 2020, om inga överklaganden har inkommit då vinner detaljplanen laga kraft.

Kontakta oss

Stadsarkitekt (BUR)

Joel Tufvesson

Joel.Tufvesson@burlov.se

040-625 68 45

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö