Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp är på samråd från den 16 september till och med den 14 oktober 2019.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i bo­stadsbebyggelse inom fastigheten Åkarp 7:89.

 

Bostadsbebyggelsen skulle bidra till kommunens bo­stadsförsörjning genom uppförande av varierade bo­stadstyper med fokus på radhus med egna trädgårdar. Planen syftar även till en mer omhändertagen miljö längs Lundavägen, med ett tydligare definierat gatu­rum och en upprustad gång- och cykelbana. Bostads­bebyggelsen skulle sluta luckan i bebyggelsen längs Lundavägen och bidra till en tryggare upplevelse för de som rör sig längs omgivande gator. Planen syftar till en utformning av bebyggelse och park som möjlig­gör bevarande av kulturvärden, framförallt avseende befintliga kulturväxter. Vidare är syftet att planlägga Norrevångsvägens gatusträckning och säkra den som framtida lokalgata även på nordvästra sidan av motor­vägen. Bullervallar som anläggs som del av planen kan gynna intilliggande bostadsområden genom att hela denna del av Åkarp blir mindre bullerstörd av trafiken på E22 (Stockholmsvägen).

 

Planförslaget

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 55 bostäder i form av radhus och mindre fler­bostadshus.
  • Till bostäderna hörande grönytor, parkeringar och komplementbyggnader.
  • Nya kvartersgator samt lokalgata som säkerstäl­ler åtkomst till allmän platsmark i anslutning till bullervall mot E22.
  • Allmän grönyta samt möjlighet att där tillskapa en gång- och cykelförbindelse till bostadsområdena sydväst om planområdet.

 

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 16 september 2019 till och med den 14 oktober 2019.


Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

 

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samrådsmöte. Mötet äger rum kl. 18.30 den 23 september 2019, Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv.

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 14 oktober 2019.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter då eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Bengt Guldstrand

T.f. planchef

040-625 64 40

bengt.guldstrand@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-09-11

Bygga, bo & miljö