Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 7:89 m.fl.

Illustrationsplan med ny bebyggelse.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp är under framtagande. Planområdet ligger i östra delen av Åkarp mellan Lundavägen och E22 och omfattar cirka 2,7 ha.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i bo­stadsbebyggelse inom fastigheten Åkarp 7:89. Bostadsbebyggelsen ska bidra till kommunens bo­stadsförsörjning genom uppförande av varierade bostadstyper med fokus på radhus med egna träd­gårdar. Planen syftar även till en mer omhändertagen miljö längs Lundavägen, med ett tydligare definierat gaturum och en upprustad gång- och cykelbana. Bo­stadsbebyggelsen ska sluta luckan i bebyggelsen längs Lundavägen och bidra till en tryggare upplevelse för de som rör sig längs omgivande gator. Planen syftar till en utformning av bebyggelse och park som möjlig­gör bevarande av kulturvärden, framförallt avseende befintliga kulturväxter. Vidare är syftet att planlägga Norrevångsvägens gatusträckning och säkra den som framtida lokalgata även på västra sidan av motor­vägen. Bullerskydd som anläggs som del av planen kan gynna intilliggande bostadsområden genom att hela denna del av Åkarp blir mindre bullerstörd av trafiken på väg E22 (Stockholmsvägen).


Planförslaget

Planförslaget innefattar:

  • Cirka 50-60 bostäder i form av radhus och mindre fler­bostadshus.
  • Till bostäderna hörande grönytor, parkeringar och komplementbyggnader.
  • Nya kvartersgator samt lokalgata som säkerstäl­ler åtkomst till allmän platsmark i anslutning till bullervall mot väg E22.
  • Allmän grönyta samt möjlighet att där tillskapa en gång- och cykelförbindelse till bostadsområdena sydväst om planområdet.


Granskning

Förslaget var utställt på granskning under våren 2020. Granskningshandlingarna finns tillgängliga nedan.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-08-20

Bygga, bo & miljö