Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen

Flygbild över stationsområdet i Åkarp.

En ny detaljplan för bostäder i Åkarp är på samråd från den 30 oktober 2020 till och med den 27 november 2020.

Syfte

Åkarps station omvandlas när Södra stambanan byggs ut från två till fyra spår. Det innebär bland annat att järnvägen sänks ner som mest cirka 6 meter i Åkarp. En 400 meter lång sträcka mellan Lervägen och Åkerbloms väg kommer att överdäckas med ett ”lock” med gata och parkmark ungefär 2 meter över dagens marknivå. Plattformarna flyttas närmare stationshuset och sträcker sig i nedsänkt läge mellan Lervägen och Alnarpsvägen. Trafikverkets planerade avvattningsdamm förflyttas åt nordost längs spåret för att möjliggöra en ny överfart över Alnarpsån.

Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av Åkarps station samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till Gränsvägen.

Detaljplanen innehåller:

  • Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen.
  • Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen.
  • Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen.
  • Kantförstärkning på delar av Alnarpsån.
  • Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen.
  • Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen.

Samråd

Förslaget finns utställt på samråd från den 30 oktober 2020 till och med den 27 november 2020. Samrådshandlingarna finns tillgängliga nedan samt på:

  • Medborgarhuset i Arlöv
  • Biblioteket i Arlöv
  • Biblioteket i Åkarp

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till stadsarkitekt Joel Tufvesson, på telefon 040-625 68 45 eller via e-post till joel.tufvesson@burlov.se.

 

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska framföras skriftligen till: Kommunstyrelsen, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV, eller till burlovs.kommun@burlov.se senast den 27 november 2020.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter i samrådsskedet eller under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter ska lämnas med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-10-27

Bygga, bo & miljö