Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av Detaljplan för Arlöv 6:28

Flygbild över Arlöv.

Planområdet ligger i södra delen av Arlöv i Burlövs kommun, söder om Dalbyvägen och är cirka 2,8 ha stort.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att upphäva tomtindelningsplan 12-BUR-468 för Arlöv 6:28 m.fl. för att möjliggöra att genom fastighetsreglering överföra byggnad på annan fastighet till Arlöv 6:28. Tomtindelningsplanen upphör i sin helhet: för Arlöv 6:28, Arlöv 6:29 och Arlöv 6:30. Fastigheterna som berörs av tomtindelningsplanen ägs av Burlövs Bostäder AB och Burlövs kommun.


Planförslaget innefattar:

  • Upphävandet av tomtindelningsplanen 12-BUR-468.


Förslaget var ute på samråd från den 9 december 2019 till och med den 13 januari 2020. Du hittar samrådshandlingen nedan.


Detaljplanen har handlagts med förenklat förfarande. Planhandlingar finns nedan.

Antagande

Kommunstyrelsen i Burlövs kommun beslutade den 14 april 2020 § 48 att anta ändring av detaljplan för Arlöv 6:28 och Arlöv 6:29, kv Humlemaden.

Kontakta oss

Elin Tängermyr

Tillväxtchef

040-625 69 30

elin.tangermyr@burlov.se

Senast uppdaterad:
2020-10-14

Bygga, bo & miljö