Burlövs kommun
www.burlov.se

Utställning av Miljöprogram 2030

man med barn vid vattendrag

Miljöfrågorna har under åren blivit en alltmer självklar del både av vårt tänkande i vardagen och i kommunens verksamhet.

Miljöprogrammet utgör ett av Burlövs kommuns övergripande miljöstrategiska dokument för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030. Ambitionen med Miljöprogram 2030 är att peka ut vad Burlövs kommun kan göra för att bidra till lösningar på lokala, nationella och globala miljöproblem samt skapa en god miljö för invånarna i vår egen kommun.


Genom att koppla ramåtgärder till målen skapas bra förutsättningar för det fortsatta miljöarbetet i kommunens verksamhet. Programmet samverkar och växeldrar med andra viktiga strategier och planer som exempelvis Avfallsplan, Vattenplan, Översiktsplan med flera. I dessa planer återfinns ofta mer specifika mål och åtgärder.


Till skillnad från tidigare miljöprogram för Burlövs kommun 2009-2015, som kopplade åtgärder och lokala miljömål till varje enskilt nationellt miljömål, har åtgärderna och delmålen istället kopplats till tre övergripande målområden. Dessa baseras på Länsstyrelsen Skånes Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020.

Miljöprogrammets tre målområden är:

  • hållbara transporter
  • hållbar konsumtion och produktion
  • hållbar utveckling av stad och natur


Varje målområde har sedan ett antal lokala miljömål. Målen baseras på vilka åtgärder och förhållningssätt som är rimliga över tid och bidrar till att de nationella miljömålen kan nås.

Fokus på åtgärder

Ramåtgärderna har länsstyrelsens åtgärdsprogram som grund men har i vissa fall omarbetats för att bättre passa med avseende på Burlövs kommuns förutsättningar. Ramåtgärderna är i de flesta fallen konstruerade så att de på sikt ska integreras i det dagliga arbetet.

De nationella miljömålen

I Bilaga 2 finns en sedvanlig genomgång av de nationella miljömålen med precisioner samt hur miljöläget är lokalt. I och med ett antagande av miljöprogrammet är förslaget att kommunen också ställer sig bakom de nationella miljömålen med preciseringar.

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter

Med utgångspunkt i Miljöprogram 2030 önskar vi nu få dina synpunkter på vad du tycker är viktigt att vi arbetar med för en bättre miljö i kommunen och globalt.

Synpunkterna ska lämnas senast den 1 april 2020 och skickas till burlovs.kommun@burlov.se

Kontakta oss

Miljöstrateg (BUR)

Johan Rönnborg

Johan.Ronnborg@burlov.se

040-625 64 44

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö