Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Bredband och IT

Här kan du följa den senaste utvecklingen kring byggandet av ett öppet stadsnät i Burlövs kommun. Den viktigaste informationen presenteras här i datumordning med den senaste nyheten placerad överst. Samtliga nyheter om öppet stadsnät finns samlade till höger under rubriken: Relaterade nyheter.

Längst ner på sidan hittar du en intresseanmälan som du kan fylla i om du vill ha mer information.

2016-05-12

Än är det inte för sent för Åkarpsbor att anmäla sig

Utbyggnaden av Burlövs Öppna Stadsnät påbörjades i december. Områdena 1-3 i Åkarp är de första som byggs ut och det arbetet beräknas vara klart i slutet av sommaren. Grävarbetena i område 2 är i stort sett färdiga och återställningen av gator och trottoarer påbörjas under första delen av maj månad. Arbetena i område 1 och 3 löper också på enligt tidplan.

Trots att område 2 snart är färdigt är det inte för sent för den som vill anmäla sig. Entreprenören Relacom kommer att göra en uppsamling i slutet av sommaren för att ansluta så många Åkarpsbor som möjligt. Villaägare, som bor i område 1-3 och skickar in sin beställning innan midsommar, kommer därmed att kunna få tillgång till fiber innan hösten.

För de som anmäler sig efter midsommar kommer det att göras ytterligare insatser för att ansluta fastigheter längre fram, men något datum är ännu inte satt.

Vid frågor hänvisar vi till:
Projektledare Bengt Guldstrand.
Tel: 040-625 64 40 eller
E-post: bengt.guldstrand@burlov.se

2016-02-12

Förvaltningsrätten har beslutat upphäva beslut rörande Burlövs öppna stadsnät

Under hösten 2015 har anmälan till förvaltningsrätten inlämnats, angående synpunkter på beslut i kommunfullmäktige, 2015-08-24, §89 Utbyggnad av öppet stadsnät i Burlövs kommun.
Länk till protokolletPDF (pdf, 186 kB)

Förvaltningsrätten i Malmö har i dom 2016-02-09 beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut avseende Burlövs öppna stadsnät.
Länk till förvaltningsrättens domPDF (pdf, 3.8 MB)

Kommunen analyserar och utvärderar konsekvenserna av domen.

Utbyggnaden av Burlövs öppna stadsnät fortsätter

​Burlövs kommun har beslutat att i det korta perspektivet fortsätta arbetet med samförläggning av fiber i Åkarp enligt plan.

Vid frågor hänvisar vi till:
Projektledare Bengt Guldstrand.
Tel: 040-625 64 40 eller
E-post: bengt.guldstrand@burlov.se

2015-12-06

Nu kan du ansluta din fastighet till Öppet stadsnät Burlöv

Blå nätverkskabel mot vit bakgrund

Informationsfoldern Installation i villa

Nu finns det ett avtal för dig som vill ansluta din fastighet till Öppet stadsnät Burlöv. Vi har också tagit fram informationsmaterial om hur installationen på tomten, samt inne i fastigheten, går till. Informationen hittar du i broschyren ”Villa-installation”. Både avtalet och informationsfoldern hittar du på www.burlov.se/stadsnat.

Den tredje december 2015 började maskinerna att arbeta på samförläggningen av fiber till hushållen i Åkarp. Drygt 1 000 villor kommer att kunna ansluta sig i etapp 1-3.  Samförläggningen sker för både Öppet stadsnät Burlöv och Skanova. Relacom utför arbetena för båda parter.


2015-11-12

Arbetet med fiberkabel

Nu har Burlövs kommun tecknat avtal om nedläggning av fiberkabel i kommunen med Relacom, samt med iTux som kommunikationsoperatör. Entreprenören kommer att börja på Alnarpsvägen vid Harakärrsgården i Åkarp, och sedan fortsätta in på Bladvägen mot järnvägen.

***På grund av problem med utmärkning av befintliga ledningar i marken blir starten av projektet framflyttad till slutet av vecka 49.***

Efterhand som arbetet pågår kommer information om dess fortsättning att läggas ut på burlov.se.

Här kan du läsa mer om arbetet med det öppna stadsnätet i Burlövs kommun.

2015-09-16

Öppet stadsnät inom Burlövs kommun

Till följd av kommunstyrelsen beslut om utbyggnad av öppet stadsnät inom Burlövs kommun pågår nu avtalsförhandlingar samt utbyggnadsplanering. Byggstart förväntas inom kort.

Anslutningsavgiften är beslutad till 15.000 kr inkl. moms. Avgiften avser en driftklar anslutning till Burlövs öppna stadsnät som avlämnas i kundens fastighet via en medieomvandlare. Via omvandlaren ges åtkomst till kommunikationsoperatörens samlade tjänsteutbud. 

Mer information angående kommunikationsoperatör, tjänster och prissättning samt förutsättningar och detaljer avseende schakt och installation kommer inom kort.

2015-08-27

Beslut angående öppet stadsnät

Utbyggnaden av det öppna stadsnätet har fått förnyad fart det senaste året. I måndags den 24:e augusti beslöt kommunfullmäktige (M och Fp reserverade sig mot beslutet) att bygga ut stadsnätet under de kommande tre åren.

Kommunfullmäktige beslutade att:

  • bevilja kommunstyrelsen 72 mnkr i investeringsmedel för utbyggnad av ett öppet stadsnät i Burlövs kommun under perioden 2015–2018,
  • bevilja kommunstyrelsen 700 tkr i tilläggsanslag för 2015 för igångsättning och drift av nödvändig förvaltningsorganisation, samt
  • bevilja kommunstyrelsen 1,7 mnkr för 2016 för fortsatt drift av förvaltningsorganisationen.

Kommunen kommer snarast att teckna avtal med en kommunikationsoperatör som kommer att kontakta fastighetsägarna i kommunen men det går fortsatt bra att anmäla sitt intresse till info@ifks.se.

Tidigare under dagen hade Kommunstyrelsen beslutat sig för att fastställa utbyggnadsplanen som anger i vilken takt och i vilka områden som stadsnätet nu byggs ut, se kartan på bilden.

Här kan du läsa protokollet från Burlövs kommuns kommunfullmäktigemöte den 24 augusti 2015PDF (pdf, 186 kB)

Karta över den planerade utbyggnaden av stadsnätet.

Karta över den planerade utbyggnaden av stadsnätet. Klicka för större bild.

2015-04-22

Bredband i Burlövs kommun

Burlövs kommun har som mål att samtliga hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredbandskommunikation via fiber där olika tjänsteleverantörer ska ha möjlighet att erbjuda ett utbud av olika tjänster.

Kommunen har sedan 2014 planerat för en utbyggnad av ett kommunägt fibernät till de områden som idag inte har fiberanslutning. Under de senaste månaderna har erbjudanden om fiberanslutning för hushåll i Åkarp lämnats av Perspektiv Bredband och Telia. Många invånare har då ställt frågan till kommunen om, och i så fall hur, detta påverkar kommunens planer för fibernätet.

Burlövs kommun har förståelse för att invånarna önskar besked från kommunen om hur kommunen nu kommer att agera, eftersom detta har betydelse för om man ska anmäla intresse eller ej till de erbjudanden som finns. Inom kommunen har vi analyserat det uppkomna läget och diskuterat olika alternativ för kommunens fibernätsutbyggnad. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-04-22 tagit ställning i frågan och beslutat följande:

1. Burlövs kommun kommer att bygga ut eget fibernät till de delar av kommunen som idag saknar fibernät. Utbyggnaden beräknas kunna genomföras under 2015-2017.

2. Anslutningsavgift då nätet etableras föreslås bli högst 15.000 kr inkl moms. Avgiften kommer att vara lika inom hela kommunen.

3. Bredbandstjänster erbjuds i form av ett öppet nät där alla tjänsteleverantörer (internet, telefoni, TV) kan leverera tjänsterna via en kommunikationsoperatör. Priser för detta bestäms genom konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna.

Ovanstående är de besked Burlövs kommun kan lämna idag, som stöd för invånarnas ställningstagande till de olika erbjudanden om fiberanslutning som finns.

2015-04-22

BURLÖVS KOMMUN

Katja Larsson                                           Lars-Åke Ståhl

Kommunstyrelsens ordförande                   Kommundirektör

Intresseanmälan

Inför vår planerade bredbandsutbyggnad skulle vi vilja veta hur många som är intresserade och även inom vilka områden som intresset är som störst. Detta för att vi ska kunna göra en grov planering. Det gäller även för de fastigheter som ägs av företag.

Fyll i intresseanmälan så återkommer vi så fort vi har mer information.
Innehållsansvarig: Jonas Hedlid

Dela
Publicerad av: Kristina Jeppsson
Datum:  2016-05-12

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se