Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Vision, mål och värdegrund

I maj 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vision för Burlövs kommun, Vision 2030, och en Värdegrund för Burlövs kommun.

Med visionen som utgångspunkt har fem kommunövergripande mål arbetats fram utifrån målområdena Trygghet, Medborgarinflytande, Boende och Miljö, Arbete och Näringsliv samt Service och kvalitet.

I november 2012 antogs även de nya kommunövergripande målen, Övergripande mål för Burlövs kommun 2013-2017.

Visionen sträcker sig till 2030, medan de övergripande målen riktar in sig på perioden 2013-2017.

Vision 2030

Den kreativa mötesplatsen
för boende, näringsliv,
utveckling och kultur.

Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse.

Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna sig välkomna och trygga här.

Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid,
för såväl unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra
skolor ska vara bland de bästa i Skåne både vad gäller studieresultat och trivsel.

Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs kommun — hit vill vi nå, så här vill vi
att det ska bli, detta arbetar vi för.

Värdegrund för Burlövs kommun

Vi som arbetar i Burlövs kommun finns till för kommunens invånare, företag, föreningar och andra som efterfrågar vår service. Eftersom Burlövs kommun är en organisation har vi som arbetar här ett gemensamt ansvar för att alla tjänster utförs med hög kvalitet. Det kräver att vi har ett förtroendefullt samarbete mellan organisationens olika delar och hjälper varandra. Kunden står i centrum för hela vår verksamhet.

Vår värdegrund visar vad Burlövs kommun står för och vilka värden som är grundläggande för vår verksamhet.

Kunden i centrum

  • Kommuninvånare
  • Företag
  • Föreningar
  • Andra som är intresserade av vår verksamhet

Bemötande
Vi ger ett bra och positivt bemötande. I våra kontakter utgår vi från kundernas behov. Vi är lyhörda, visar omtanke och försöker att ge det där lilla extra som kunden kanske inte förväntar sig.

Förtroende
Vi ger tydlig information och är professionella i alla kontakter med kunden. Vi är sakliga och korrekta. Vi ger inte löften som vi inte kan hålla. Det vi lovar håller vi.

Delaktighet
Vi möjliggör dialog. Vi välkomnar synpunkter på kommunens verksamhet och service bland annat via TYCK OM BURLÖV på kommunens hemsida.

Tillgänglighet
Det är lätt att komma i kontakt med oss och sätten att nå oss är många — via personliga möten, telefon, mobiltelefon, e-post, hemsida och sociala medier, till exempel Facebook, Twitter och bloggar.

Likabehandling
Vi bemöter alla våra kunder på ett likvärdigt sätt - med respekt, vänlighet och förståelse. Genom ett gott och likvärdigt bemötande, hög tillgänglighet, förtroendefulla möten och dialog skapar vi trygghet. Att våra kunder känner trygghet i kontakten med oss är av största vikt.

Övergripande mål 2013-2017

Fem mål för framtiden
De fem övergripande målen ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Burlövs kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga, mätbara mål att arbeta efter. Genom de nya övergripande målen kommer vi att öka fokus på de utmaningar kom-munen står inför de närmaste åren. Vi har kunnat krympa antalet mål, samtidigt som vi spänner över kommunens viktigaste områden. Med tydliga indikatorer från början och principer för hur vi kontinuerligt ska följa upp målen ökar förutsättningarna för att uppnå goda resultat.

Våra fem målområden:
1. Trygghet
2. Medborgarinflytande
3. Boende och miljö
4. Arbete och näringsliv
5. Service och kvalitet

Trygghet
Andelen Burlövsbor som upplever en hög grad av trygghet ska öka och senast 2017 ska upplevelsen av trygghet vara högre än genomsnittet för Skåne.

Medborgarinflytande
Burlövsborna ska uppleva att de har möjlighet att påverka kommunens verksamhet och utveckling.

Boende och miljö
År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.

Arbete och näringsliv
År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne eller högre.

Service och kvalitet
År 2017 ska burlövsbor vara bland de mest nöjda i Skåne med kommunens verksamhet och service.

Innehållsansvarig: Jonas Hedlid

Dela
Publicerad av: Kristina Jeppsson
Datum:  2016-07-21
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Dokument/Blanketter
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Vision 2030.pdföppnas i nytt fönster
PDF Värdegrund för Burlövs kommun.pdföppnas i nytt fönster
PDF Övergripande mål för Burlövs kommun 2013-2017.pdföppnas i nytt fönster

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se